Oktober 2012:

Aieji in Luxembourg
Mir hunn eis matt der Aijei Directioun getraff, fir matt hinnen eng Pressekonferenz oofzehalen, an de Weltkongress nach weider ze konkretiséieren.

 

Dezember - April 2012 

In den letzten Monaten haben wir weiter intensiv an den Vorbereitungen zum Weltkongress der Sozialpädagogen 2013 gearbeitet

wc2013sp
www.worldcongress.lu

März 2012


 

Februar 2012

ELO ODER NI
Informatiounsversammlung fir Erzéier a Sozialpädagogen
am Cercle Cité

Poster_EPES_15_02lux2 


Wann der Iech wëllt op Facebook umellen --> Link 

 

Januar 2012

Meeting with the Minister of Family and Integration and with the Minister of Gender Equality and Tourism
fotoentrevue 
--> more info  

--> 2011

--> 2010

--> 2009

--> 2008

--> 2007

A.P.E.G. asbl
B.P. 3071
L-1030 Luxembourg
www.apeg.lu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fax: (+352) 20 40 99 03
CCPL : IBAN LU55 1111 1571 9858 0000